Τη μη διανομή μερίσματος για το 2011 και νέο διοικητικό συμβούλιο αποφάσισαν οι μέτοχοι της Σελόντα κατά την τακτική γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Συνέλευση ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία και με πλειοψηφία 63,914% ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας τις κάτωθι αναφερόμενες συνοπτικά αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του έτους 2011 (1.1.2011-31.12.2011) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση του έτους 2011 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας χρήσης του έτους 2011 και απάλλαξε αυτούς και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Θέμα 4ο: : Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση του έτους 2012 (01.01.2012- 31.12.2012) η οποία θα ορίσει  Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και ενέκρινε την αμοιβή και τις ώρες ελέγχου.

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση του 2011 τις καταβληθείσες αμοιβές, έξοδα παραστάσεων και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε τις αμοιβές, τα έξοδα και τις παροχές τους για τη χρήση 2012.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλες τις εγγυήσεις που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2011 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012. Επίσης, εγκρίθηκαν οι συμβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 8ο:  η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του καταστατικού αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό των μελών του Δ.Σ. Το νέο άρθρο 9 θα έχει την εξής μορφή:

« Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 3 έως 11 μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. …»

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανάκληση του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/17-05-2002 (Αρ. Φύλλου 110, ΦΕΚ, Κεφάλαιο Α’ άρθρα 3 & 4) για την Εταιρική Διακυβέρνηση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, ως ακολούθως:


1. Βασίλειος Στεφανής- Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος                                        

2. Ιωάννης Στεφανής - Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος                                    

3. Ιωάννης Ανδριανόπουλος - Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος                             

4. Ευάγγελος Πίπας - Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος       

5. Ιωακείμ Τσουκαλάς – Ιδιότητα: Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Μιχαήλ Ζαχαριάδης – Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος                                      

7. Δημήτριος Πίνης - Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                              

8. Ευάγγελος Γαλούσης - Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                                  

9. Βασίλειος Ακριτίδης- Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι και την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει εντός του Α΄ εξαμήνου του έτους  2017.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1. Δημήτριος Πίνης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                                 

2. Ευάγγελος Γαλούσης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                         

3. Βασίλειος Ακριτίδης- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 9ο: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.