Μη διανομή μερίσματος ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Creta Farm, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2012, και στην οποία παραστάθηκαν καθ’ όλη τη διάρκειά της 2 μέτοχοι της εταιρείας (αμφότεροι δι΄ αντιπροσώπου), που εκπροσωπούν συνολικά 23.803.666 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 80,75% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:


Επί του 1ου Θέματος: Εγκρίθηκαν με ψήφους 23.803.666 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 της Εταιρείας και του Ομίλου της και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.


Επί του 2ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.803.666 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011.


Επί του 3ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.803.666 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του αναπληρωτή αυτής, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011).


Επί του 4ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.803.666 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], η εκλογή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2012 έως 30/6/2012, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2012-31/12/2012, με αμοιβή σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία περί Νόμιμων Ελεγκτών, τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και βάσει των υποβληθέντων προσφορών της.


Επί του 5ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.803.666 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η αμοιβή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών», από την οποία προέρχονται οι Νόμιμοι Ελεγκτές για τη χορήγηση της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2011 έως 31/12/2011, βάσει της υποβληθείσας προσφοράς της.


Επί του 6ου Θέματος: Εγκρίθηκαν με ψήφους 23.803.666 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011), προεγκρίθηκαν δε με ψήφους 23.803.666 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2013, κατ’ άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920.


Επί του 7ου Θέματος: Ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε με ψήφους 23.803.666 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η εκλογή του κ. Ιωάννη Μοράκη του Νικολάου ως νέου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ Βασιλείου Κουφογιάννη του Πέτρου.


Επί του 8ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.803.666 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], η παροχή άδειας για κατάρτιση σύμβασης της εταιρείας με συνδεδεμένη κατ’ άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20 επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.


Επί του 9ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.803.666 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,75% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.


Επί του 10ου Θέματος: Δεν τέθηκε θέμα προς λήψη απόφασης.