Τη μη διανομή μερίσματος ενέκριναν οι μέτοχοι της Eurodrip κατά την τακτική γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου και παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπων τους 6 μέτοχοι που κατέχουν 30.958.537,00 μετοχές επί συνόλου 44.448.600 μετοχών, ήτοι ποσοστό 69,6502% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Παρέστη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κων/νος Γιαννίρης και ο πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών κ. Μενέλαος Τασσόπουλος και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Σταύρος Παπαντώνης και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

 

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2010 (01.01.2011 έως 31.12.2011) και οι επ΄ αυτών αντίστοιχες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, με ψήφους 30.958.537,00   επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,6502 % του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

Εγκρίθηκε με ψήφους 30.958.537,00  επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,6502 % του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

 

2. Εξελέγη με ψήφους 30.958.537,00  επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,6502 % του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ως τακτικός ελεγκτής για τη χρήση 2011, o κος  Βασίλης Πάλμoς με Α.Μ. ΣΟΕΛ33311 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Αποστόλου Κωνσταντίνος με Α.Μ. ΣΟΕΛ 32901 και εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή τους για τη χρήση 2012, ποσού 32.000 ευρώ.

 

3. Εγκρίθηκαν με ψήφους 30.958.537,00 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,6502% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, οι αμοιβές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2011, ποσού 390.301,20 ευρώ και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το δεύτερο εξάμηνο  2012 και το πρώτο εξάμηνο 2013, μέχρι του συνολικού ποσού των 455.000 ευρώ.

 

4. Χορηγήθηκε με ψήφους 30.958.537,00 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,6502% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 για την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των διευθυντών της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία, σκοπούς.

 

5. Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2011.