Στις 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Geniki Bank με αντικείμενο την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,3 σε €30 ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία 100/1 και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 419.923.211,0, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από € 30 σε € 5,8 ανά μετοχή, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας (Ισόγειο Αμφιθέατρο, Λ. Μεσογείων αριθ. 109-111) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

1. Με σκοπό η Γενική Τράπεζα να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/1920 συμφώνα με το οποίο το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

 

• Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,3 σε € 30 ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία 100/1, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 1.729.744.037 σε 17.297.440 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

 

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων,

 

• Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 419.923.211,0, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από € 30 σε € 5,8 ανά μετοχή, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.