Σε επιστροφή κεφαλαίου ύψους 16,2 ευρώ ανά μετοχή προχωρά η Πλαίσιο Ακινήτων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πλαίσιο Computers η θυγατρική της κατά 20% Πλαίσιο Ακινήτων, προχωρά σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.000.240 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,35 ευρώ σε 13,15 ευρώ και με επιστροφή –καταβολή του εν λόγω ποσού προς τους μετόχους της.

Συνέπεια της ως άνω μειώσεως θα επιστραφεί στην Πλαίσιο Computers χρηματικό ποσό 600.000 ευρώ και συνακόλουθα θα επηρεαστεί η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Πλαίσιο Ακινήτων κατά το ίδιο ποσό.