Σε λειτουργία τέθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 996,87 KW, στις στέγες των βιομηχανικών κτιριακών εγκαταστάσεων αυτής που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, της εταιρείας Mevaco.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το κόστος της εν λόγω επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 1,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από τα ίδια κεφάλαια και τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, αναμένεται να αποδίδει στην εταιρεία από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας μέσο ετήσιο ακαθάριστο έσοδο της τάξεως των 515 χιλ. ευρώ για περίοδο είκοσι ετών.