Την τροποποίηση των όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, αρχικού ύψους 19.995.575,10 ευρώ, αποφάσισε η συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών της Νηρεύς στις 29 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, η συνέλευση των ομολογιούχων με πλειοψηφία 75,31% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ανωτέρω δανείου αποφάσισε την τροποποίηση των όρων του ως ακολούθως, υπό την προϋπόθεση ότι το χρεωστικό υπόλοιπο του ανωτέρω δανείου θα ανέρχεται, κατά την 12/7/2012, με τις εν τω μεταξύ καταβολές, σε 23.968.734,66 ευρώ. 


Το δάνειο θα λήγει στις 13/7/2015 και θα αποπληρωθεί σε πέντε δόσεις (εκάστη εκ των τεσσάρων πρώτων δόσεων θα ισούται με 1.500.000 ευρώ και η 5η με 17.968.734,66 ευρώ - η 1η δόση θα είναι πληρωτέα στις 12-7-2013 και οι λοιπές ανά εξάμηνο). 


Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας θα ανέρχεται σε 12,49 ευρώ, το επιτόκιο θα ισούται με το εξαμηνιαίο EURIBOR πλέον περιθωρίου 5,00% ετησίως, το οποίο περιθώριο σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος καταγγελίας θα ισούται με 7,00% ετησίως, ενώ το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές θα ασκείται ανά τρίμηνο και κάθε μία ομολογία θα παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 9,251852 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας (ονομαστικής αξίας εκάστης 1,34 ευρώ με δικαίωμα ψήφου). 


Η δε τιμή μετατροπής θα ισούται με 1,35 ευρώ ανά μετοχή.