Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Euromedica, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου, κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Ιουλίου συγκροτήθηκε σε σώμα.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: 

 

Βασίλειος Τσιμπικάκης του Σεραφείμ, Πρόεδρος-εκτελεστικό μέλος  

Σπυρίδων Κοτρώτσιος του Ηλία, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος-εκτελεστικό μέλος 

Αικατερίνη Κεχαγιά του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος  

Βασιλική Σταματάκη του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος 

Νικόλαος Λιακουνάκος του Θωμά, μη εκτελεστικό μέλος 

Ιωάννης Σωσσίδης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος  

Κωνσταντίνος Λεόντιος του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  

Μαρία Κοντομού του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την ανωτέρω σύνθεση θα διοικήσει την εταιρεία έως την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέ­λευση που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2015 για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2014 –31.12.2014, ήτοι έως την 30.6.2015.