Στα 6.915.000 ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Έδρασης από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του προς το Χρηματιστήριο Αθηνών ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/ων Σύμβουλος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Ψαλλίδας.

 

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται: 

1. Η εταιρεία έχει υπαχθεί στην κατηγορία επιτήρησης μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2009 λόγω υψηλών ζημιών, ενώ μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων χρήσης 2011 για τον ίδιο λόγο τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και όπως αναφέρεται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20.

Η Διοίκηση της εταιρείας έθεσε το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 30.06.2012 η οποία δεν έλαβε απόφαση λόγω έλλειψης απαρτίας. Το θέμα θα συζητηθεί στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου 2012.

2. Η εταιρεία στα πλαίσια της υπαγωγής της στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007 υπέγραψε συμφωνία συνδιαλλαγής με την πλειοψηφία των πιστωτών της, την οποία υπέβαλε στο αρμόδιο δικαστήριο στις 29/04/2011 δια του αρμοδίου διορισθέντος μεσολαβητή. Η υπόθεση μετά από αναβολή συζητήθηκε στις 01/02/2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.

3. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ομίλου στις 31/03/2012 ανέρχεται στο ποσό των 31.500.000 ευρώ.

4. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων του Ομίλου από το Ελληνικό Δημόσιο που αφορούν εκτελεσμένα έργα ανέρχεται στο ποσό 5.005.000 ευρώ ενώ οι απαιτήσεις του Ομίλου από τις Δ.Ο.Υ. από επιστροφές και προκαταβολές φόρου εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των 1.910.000 ευρώ ήτοι εν συνόλω απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 6.915.000 ευρώ.