Η δυσμενής οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον κλάδο των καλλυντικών. Σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP Group, ο κλάδος παρουσίασε υψηλή συγκέντρωση το 2010, ενώ για το 2011 οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω συρρίκνωση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της μελέτης, ο κλάδος παρουσίασε σχετικά υψηλή συγκέντρωση, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου αποσπούν ποσοστό της τάξης του 75% επί της συνολικής αγοράς, ενώ το ποσοστό των τριών μεγαλύτερων εταιρειών εκτιμάται σε περίπου 40%.


Όσον αφορά στη διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών, τα προϊόντα περιποίησης δέρματος αποτελούν διαχρονικά την κυριότερη κατηγορία καλλυντικών. Το 2010, εκτιμάται ότι κάλυψαν το 48,2% της συνολικής εγχώριας αγοράς, ενώ ακολούθησαν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 32,5%.


Όπως προέκυψε από τη μελέτη, το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή, το 2010, σε σχέση με το 2009 (οριακή αύξηση 0,2%). Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν, το 2010, (κατά περίπου 4%), ενώ οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίστηκαν, το ίδιο έτος, σημειώνοντας πτώση 7,1%, σε σχέση με το 2009. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα. Οι πωλήσεις των 50 επιχειρήσεων σημείωσαν πτώση 8,2%, το 2010, σε σχέση με το 2011 και το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 11,1%. Η μείωση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, το 2010, (μείωση κατά 59,3%). Τα καθαρά κέρδη (προ φόρου εισοδήματος) μειώθηκαν, το 2010, κατά 66,5%, ενώ τα κέρδη EBITDA κατά 36,9%.


«Ο εξεταζόμενος κλάδος απαρτίζεται τόσο από παραγωγικές όσο και εισαγωγικές επιχειρήσεις. Η εισαγωγική διείσδυση στον κλάδο έχει αυξηθεί σημαντικά, τα τελευταία χρόνια, καθώς αρκετές αμιγώς παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν στραφεί πλέον στον εισαγωγικό τομέα. Οι εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου είναι, κυρίως, μεγάλου μεγέθους και αποτελούν θυγατρικές γνωστών ομίλων του εξωτερικού, κατέχοντας σημαντικά μερίδια αγοράς. Μερικές από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ασχολούνται και με την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων, κατόπιν αδείας από τη μητρική εταιρεία.


Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του εξεταζόμενου κλάδου εντείνεται από την παρουσία πληθώρας επιχειρήσεων και υπερπροσφοράς προϊόντων, κυρίως, στο κανάλι της ευρείας διανομής. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο κανάλι, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν, κατά κύριο λόγο, τα σούπερ-μάρκετ για την αγορά ορισμένων κατηγοριών προϊόντων, λόγω της ευκολίας πρόσβασης και της προσιτής τιμής, αλλά και της δυνατότητας επιλογής μεταξύ πολλών εμπορικών σημάτων.


Οι εταιρείες παραγωγής ή/ και εισαγωγής καλλυντικών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις φθίνουσας ζήτησης και να «συγκρατήσουν» τις πωλήσεις τους, αναπτύσσουν συνεχώς νέα προϊόντα, με στόχο την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των καταναλωτών, ενώ, παράλληλα, «ωθούνται» στην παροχή εκπτώσεων, προσφορών και μεγαλύτερων περιθωρίων πίστωσης», σύμφωνα με τη μελέτη.