Η Cyprus Popular Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και της προσφοράς για ανταλλαγή υφισταμένων αξιογράφων κεφαλαίου, η κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας σε νέα κύρια πρωτοβάθμια κεφάλαια ανέρχεται σε €1.976.040.456,43, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η πιο πάνω ενίσχυση προέκυψε από εγγραφές στην Δημόσια Προσφορά ύψους €3.013.561,20, συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας από την αναδοχή της έκδοσης ύψους €1.796.059.895,23 και από την εθελοντική ανταλλαγή αξιογράφων σε μετοχές ύψους €176.967.000. 

 

Παράλληλα λήφθηκαν αιτήσεις για εθελοντική ανταλλαγή €147.892.000 αξιογράφων κεφαλαίου των εκδόσεων 2008 (CPBS), 2009 (CPBCB) και 2010 (CPBCC) με Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η έκδοσή τους με βάση τις προϋποθέσεις και όρους του Ενημερωτικού Δελτίου ημερ. 22.05.2012 και του Συμπληρώματος αυτού ημερ. 19.06.2012. 

 

Ως εκ τούτου παραμένουν σε ισχύ αξιόγραφα κεφαλαίου των πιο πάνω εκδόσεων συνολικού ύψους €560.786.000. 

 

Δεδομένης της έκβασης της πρότασης εθελοντικής ανταλλαγής των υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου με συνήθεις μετοχές και / ή νέα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου και αφού οριστικοποιηθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2012, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου για επαναπροσδιορισμό των κεφαλαιακών της αναγκών και αναθεώρηση του κεφαλαιακού της πλάνου στη βάση των κοινοτικών κανόνων για κρατικές ενισχύσεις.