Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Nutriart που εξελέγη από την από 29 Ιουνίου Τακτική Γενική Συνέλευση και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίαση του της ίδιας ημέρας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση και έχει ως εξής:

Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χαράλαμπος Δαυίδ, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λεονάρδος Παπαγιαννούλης,  Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος  
Μιχάλης Οικονομάκης Μέλος - Μη εκτελεστικό Μέλος
Αδαμάντιος Λέντσιος, Μέλος – Ανεξάρτητο Μέλος 
Νικόλαος Σοφοκλέους, Μέλος - Ανεξάρτητο Μέλος 


Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, ήτοι μέχρι την 29.06.2018 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι του χρόνου σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης του έτους 2018.
 

Συνακόλουθα, η Γενική Συνέλευση προέβη στην εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από τα δύο ανεξάρτητα μέλη, Αδαμάντιο Λέντσιο του Αθανασίου και Νικόλαο Σοφοκλέους του Σοφοκλή και το μη εκτελεστικό μέλος  Χαράλαμπο Δαυίδ του Γεωργίου.
 

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού τους κ.κ. Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, Χαράλαμπο Δαυίδ και Μιχάλη Οικονομάκη.
 

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορήγησε δικαιώματα υπογραφής αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων.