Στο 81,75% διαμορφώθηκε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Rilken που κατέχει η Henkel Ελλάς. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:
 

(α) Στις 03.07.2012, απέκτησε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών συνολικά 26.965 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής η "Εταιρεία"), έναντι 3,65 ευρώ ανά μετοχή. Αυτές οι συναλλαγές θα εκκαθαριστούν στις 06.07.2012. 

 

(β) Κατά το χρονικό διάστημα από 21.06.2012 έως και 03.07.2012, απέκτησε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών συνολικά 33.495 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,99% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι 3,65 ευρώ ανά μετοχή. 

 

Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας που κατέχει ο Προτείνων διαμορφώθηκε σε περίπου 81,75% από περίπου 80,76% στις 20.06.2012.