Παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2012 η προθεσμία για την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία στη βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) για τις εταιρείες που έκλεισαν ισολογισμό την 31.12.2011.