Στις 30 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Byte Computer ΑΒΕΕ με αντικείμενο την εκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ και την εγκριση υποβολής επενδυτικού σχεδίου συνολικής αξίας (2.500.000) ευρώ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

 

Καλούνται οι κ.κ. μετοχοι της εταιρείας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00’, στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

 

ΘΕΜΑ 1ο:Εκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκριση υποβολής επενδυτικού σχεδίου συνολικής αξί-ας (2.500.000) ευρώ, συμφώνως προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 13102/ΨΣ 5980/19/3/2012 αποφάσεως  Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 863/ 20/3/2012 τ. Β).

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερη-σίας διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22α Αυγούστου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00’, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η  Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00’, στον αυτό ως άνω τόπο.