Η 11η Ιουλίου 2012, είναι η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου για την δέκατη περίοδο εκτοκισμού του διαπραγματεύσιμου στο ΧΑ Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) εκδόσεως της Νηρέας, με ημερομηνία έκδοσης 12/7/2007 και Εκπρόσωπο Ομολογιούχων/Πληρεξούσιο Καταβολών την Τράπεζα EFG Eurobank-Ergasias Α.Ε. 

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, την 12.07.2012 η Εταιρεία θα καταβάλλει συνολικό ποσό 689.067,51 €, το οποίο αναλύεται ως εξής: 

 

για το τοκομερίδιο της 10ης περιόδου εκτοκισμού ποσό 94.786,82 ευρώ, ήτοι 0,049393  ευρώ ανά ομολογία ποσό 12.875,37 που αποτελεί μέρος της συνολικής προσαύξησης ανά ομολογία 31,01% και του κεφαλαίου με ποσοστό ανά ομολογία 0,0067093 ευρώ και θα καταβληθεί χωρίς παρακράτηση φόρου 

ποσό 581.405.32 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 10% -παρακράτηση φόρου που πρέπει να αποδοθεί επί της συνολικής προσαύξησης (€ 5.814.053,17) με ποσοστό ανά ομολογία 0,302968 ευρώ. 

Οι ομολογίες του ΜΟΔ που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στο ΧΑ ανέρχονται σε 1.919.034 και όλες δικαιούνται των ανωτέρων ποσών. Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους δικαιούχους ομολογιούχους δανειστές θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012.