Την Τετάρτη 17/10/2012 ορίστηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Βαράγκης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Λήψη μέτρων λόγω συνδρομής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920

2. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

 

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η α΄ επαναληπτική συνέλευση θα συνέλθει στις 29/10/2012, ημέρα Δευτέρα, και η τυχόν β΄ επαναληπτική συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 9/11/2012 ημέρα Παρασκευή.