Κατά 3% μειώθηκε η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Μάιο 2012, και ανήλθε στο ποσό των 2.682,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.765,7 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Μάιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.382,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.394,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση 0,8%.
 

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2011 - Μαΐου 2012 παρουσίασε μείωση 11,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2010 - Μαΐου 2011.
 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2011 - Μαΐου 2012 παρουσίασε αύξηση 5,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2010 - Μαΐου 2011.
 

Πληροφορίες για τα πετρελαιοειδή δεν περιλαμβάνονται λόγω αναθεώρησης της αντίστοιχης χρονολογικής σειράς, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 


Η αναθεώρηση της χρονολογικής σειράς αποσκοπεί στην ενσωμάτωση αναθεωρημένων πρωτογενών στοιχείων, τα οποία διαβιβάστηκαν πρόσφατα από τις Τελωνειακές Αρχές.