Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,66 ευρώ σε 66,00 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) αποφάσισε μεταξύ άλλων η α΄ επαναληπτική τακτική Γ.Σ. της Ανδρομέδα ΑΕΕΧ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.Η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε σήμερα 10/7 στα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, Κηφισιά) ενώ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 118 μέτοχοι κατέχοντες 15.289.504 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου .


Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.11-31.12.11 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, τις Ταμειακές Ροές, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.


Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2011-31.12.2011 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετείχαν μόνο με τις μετοχές που τα ίδια κατέχουν και όχι με εκείνες που εκπροσωπούν.
 

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.


Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και συγκεκριμένα τον κ. Ιωάννη Φιλίππου, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παπακανδεράκη Σταύρο, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την απόφαση που θα εκδοθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, μετά από σχετικό αίτημα της Εταιρείας.

 
Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ.κ. Νικόλαο Κυριαζή, Κωνσταντίνο Τζινιέρη και Alexander Zagoreos και με ψήφους 8.704.649 (ποσοστό 32,39% του μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στις ψήφους των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσώπων μετόχων που δεν είχαν συγκεκριμένη εντολή) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη, Άνθιμο Θωμόπουλο, Anastasios Adam και James Edward Jordan.

Ομόφωνα, όρισε ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τους Νικόλαο Κυριαζή, Άνθιμο Θωμόπουλο, Alexander Zagoreos, Anastasios Adam και James Edward Jordan. Η θητεία του Δ.Σ. που έληξε στις 30/6/2012 παρατάθηκε μέχρι τις 10/7/2012 δυνάμει του Καταστατικού της Εταιρίας και του Νόμου.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

 

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τους Νικόλαο Κυριαζή, Άνθιμο Θωμόπουλο και Alexander Zagoreos. Ο κ. Νικόλαος Κυριαζής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, έχει πολυετή δραστηριότητα στη διοίκηση επιχειρήσεων ώστε διαθέτει επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.


Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προέβη:

α. Στην έγκριση των αμοιβών  που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011,.

β. Στην προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την τρέχουσα χρήση.

 

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας.

 

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε και ανανέωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία με την ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. που είναι και ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας και συγκεκριμένα:

α) Τη Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, η οποία είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22/02/2011 και ισχύει όπωςτροποποιήθηκε με την από 28/11/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
β) Τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, η οποία είχε εγκριθεί επίσης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22/02/2011 και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την από 28/11/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και
γ) Τη Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 2/1/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η διάρκεια των συμβάσεων ορίστηκε ετήσια και θα ανανεωθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του επόμενου έτους.


Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε:

α. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,66 ευρώ σε 66,00 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 26.870.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε εκατό (100) παλαιές μετοχές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

β. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.


Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε:

α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 363.626,20, με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 127.891,64 και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών ποσού ευρώ 235.734,56 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 18.097.826,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 67,3532794939 ευρώ η κάθε μία.

β. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 11.380.326,20 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 42,3532794939 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 6.717.500,00 διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

γ. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.