Τον ορισμό της κ. Σοφίας Τσαδήμα ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CPI σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους Σωκράτη Κουραπίδη, ανακοίνωσε η εταιρεία.

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CPI έχει ως εξής: 

 

Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

 

Χατζηαντώνης-Φωταράς Κων/νος του Μόσχου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Γαλουζίδης Μιχάλης του Φραγκίσκου Μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό 

 

Σκούρας Κων/νος του Χρήστου Μέλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό 

 

Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου Mέλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό 

 

Πίγκα Ελένη του Δημητρίου Μέλος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό 

 

Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου Μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό 

 

Πικούνη Χριστίνα του Κλεάνθη Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό 

 

Σημειώνεται οτι σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, η θητεία του αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 29/12/2016 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του και ουδεμία αλλαγή επέρχεται στην εκπροσώπηση της εταιρείας από την παραπάνω αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.