Την εξ’ ολοκλήρου κάλυψη της ΑΜΚ της θυγατρικής «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» ανέλαβε η ΕΛΓΕΚΑ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.


Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» αποφάσισε στις 28/6 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.756.000 ευρώ με την έκδοση 5.200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 7651/06-07-2012 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
 

Η ΕΛΓΕΚΑ μετά τη ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση του έτερου μετόχου ότι δεν θα συμμετάσχει στην παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.», ανέλαβε να καλύψει εξ’ ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση με τον συμψηφισμό ισόποσων χρηματικών απαιτήσεών της από την εταιρία «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.», ύψους 2.756.000 ευρώ, το οποίο ποσό είχε ήδη πιστωθεί τμηματικά κατά τακτά χρονικά διαστήματα, έναντι των μεταξύ τους υφιστάμενων εμπορικών συνεργασιών αγοραπωλησίας προϊόντων.
 

Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.», θα ανέρχεται συνολικά σε 5.300.000 ευρώ διαιρούμενο σε 10.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ στην ως άνω εταιρία αυξάνεται από 99,92% σε 99,96% περίπου.