Τη Δευτέρα 30 Ιουλίου ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ελβιεμέκ, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.


Σημειώνεται πως σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω τακτικής γενικής συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε α’ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 10 Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή.


Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της α’ επαναληπτικής γενικής συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε β’ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 21 Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη.