Σε συνέχεια της μείωσης του βασικού επιτοκίου αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, η Marfin Egnatia Bank, μέλος του ομίλου Λαϊκής Τράπεζας, προχωράει από την Τετάρτη 11/07/2012 στις παρακάτω αναπροσαρμογές επιτοκίων

 

Στεγαστικά και Καταναλωτικά Δάνεια με Εμπράγματη Εξασφάλιση: Μειώνονται κατά 0,25%, τα επιτόκια εκτοκισμού των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων με εμπράγματη εξασφάλιση, τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσης το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. 

 

Καταθέσεις: Μειώνονται έως και κατά 0,25%, όλα τα επιτόκια καταθέσεων, τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσης το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.