Πρόσθετα κεφάλαια ενδέχεται να χρειαστούν οι δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, όπως μεταδίδει το StockWatch.

 

Η ΕΑΤ, που επέβαλε την αύξηση των κεφαλαίων των τραπεζών τον περασμένο Δεκέμβριο, σημειώνει σήμερα ότι οι δύο κυπριακές τράπεζες που έλαβαν μέρος στην άσκηση της ΕΑΤ δεν έφθασαν το στόχο για δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων 9% μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012. 


Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή τονίζει ωστόσο ότι έλαβε διαβεβαιώσεις ότι οι δύο τράπεζες θα συμμορφωθούν με τη σύσταση της ΕΑΤ ως αποτέλεσμα της απόφασης της κυβέρνησης να ζητήσει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). 


Όπως υπογραμμίζει, είναι πιθανόν οι δύο τράπεζες να χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια μετά την αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ και του ΔΝΤ στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης. 


Η ΕΑΤ τονίζει ότι οι περισσότερες από τις 27 τράπεζες στις οποίες εντοπίστηκαν κεφαλαιακά κενά το Δεκέμβριο κατάφεραν να συμμορφωθούν με το στόχο για δείκτη ιδίων κεφαλαίων 9%. 


Αναφέρεται ότι για τις λίγες τράπεζες που δεν κατάφεραν να συμμορφωθούν με τα επίπεδα κεφαλαίου που είχε θέσει η ΕΑΤ από ιδιωτικές πηγές, βρίσκονται σε εξέλιξη μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι ακολουθούν τις συστάσεις της. 


Σε μια αναφορά που θα συζητηθεί, η ΕΑΤ υπογραμμίζει ότι παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον παραμένει δύσκολο, η συνολική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος έχει βελτιωθεί χωρίς σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σχετικά με το δανεισμό στην πραγματική οικονομία. 


Ο πρόεδρος της ΕΑΤ, Andrea Enria, δήλωσε ότι «η εργασία μας στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών προχωρά βάσει σχεδίου. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση που μπορεί να υποστηρίξει τις πιστώσεις στην πραγματική οικονομία και να αποκαταστήσει σταδιακά την πρόσβαση των τραπεζών στη χρηματοδότηση από την αγορά». 


Σημείωσε ωστόσο ότι «σημαντικές προκλήσεις παραμένουν για την έξοδο από την κρίση και τη συμμόρφωση με τα νέα κανονιστικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί από τους G20», αναφέροντας ότι «αυτό είναι ένα αναγκαίο και σημαντικό βήμα στη διαδικασία της διόρθωσης των ισολογισμών των τραπεζών σε ολόκληρη την ΕΕ». 


Σύμφωνα με την ΕΑΤ, η άσκηση οδήγησε σε συνολική κεφαλαιοποίηση 94,4 δισ. ευρώ για 27 τράπεζες υπερβαίνοντας σε μεγάλο βαθμό το έλλειμμα 76 δισ. ευρώ που προσδιορίστηκε το Δεκέμβριο και οδήγησε σε σημαντική αναδιάρθρωση τεσσάρων τραπεζών. 


Η συμμόρφωση με τη σύσταση της ΕΑΤ επιτεύχθηκε μέσω μέτρων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στα κεφάλαια όπως είναι τα αδιανέμητα κέρδη, νέα κεφάλαια, διαχείριση και ευθύνη. 


Η ΕΑΤ υποστηρίζει ότι η άσκηση δεν οδήγησε σε μείωση του δανεισμού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ή σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Τα μέτρα απομόχλευσης που συμφωνήθηκαν οδήγησαν σε συνολική μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού (RWAS) μόνο κατά 0,62% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2011. 


Η ΕΑΤ θα δημοσιοποιήσει την τελική έκθεση σχετικά με την άσκηση το Σεπτέμβριο του 2012 με βάση την πραγματική κατάσταση των κεφαλαίων των τραπεζών στο τέλος του Ιουνίου του 2012. Η τελική έκθεση θα παρέχει πληροφορίες ανά τράπεζα. 


Η ΕΑΤ και οι εθνικές εποπτικές αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την εκπλήρωση της σύστασης για όλες τις τράπεζες. Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρεται, οι εθνικές εποπτικές αρχές μπορούν να προβούν σε λεπτομερή εξέταση της ποιότητας του ενεργητικού κάθε τράπεζας προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους που διέπουν τις θέσεις του κεφαλαίου των τραπεζών στο επιδεινούμενο περιβάλλον. 


Μέχρι το τέλος Ιουνίου, οι πράξεις ανακεφαλαιοποίησης των τριών πορτογαλικών τραπεζικών ομίλων έχουν ολοκληρωθεί. 

 
Η σλοβενική Nova Ljubljanska Banka έχει φθάσει το επίπεδο 9% χάρη σε κρατική στήριξη. Κρατική στήριξη έλαβε και η ιταλική Banca Monte dei Paschi di Siena. 


Η σλοβενική Nova KBM d.d., που είχε δείκτη πέραν του 9% το Σεπτέμβριο του 2011, ανέφερε στη συνέχεια ότι υπάρχει έλλειμμα που οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση περαιτέρω απομείωσης στο ενεργητικό. Η τράπεζα έχει υποβάλει ένα λεπτομερές σχέδιο κεφαλαίου στην ΕΒΑ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 


Όσον αφορά στη γερμανική Norddeutsche Landesbank-GZ, πέτυχε το 9% ως το τέλος του Ιουνίου, μετά την εφαρμογή του κεφαλαιακού σχεδίου. 


Τέλος όσον αφορά στη Bankia που υπέβαλε ένα σχέδιο κεφαλαίου, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αναδιάρθρωσης, ενώ η Banco de Espana σε συνεννόηση με την ΕΕ, την ΕΚΤ, την EBA και το ΔΝΤ διεξάγει μια συνολική αναθεώρηση της ποιότητας ενεργητικού.