Σε αναθεώρηση και καθορισμό επιτοκίου Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 της Τράπεζας Κύπρου που  διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικούς BCCB/ΤΡΚΜΧ και  BOCB1/ΚΥΠΡΟ1  το επιτόκιο των Χρεογράφων που θα ισχύει για την περίοδο από 01/07/2012 μέχρι 31/12/2012 αναθεωρήθηκε και ανέρχεται σε 1,93% (Επιτόκιο Euribor 6-μηνών 0,93% συν περιθώριο 1%).