Συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ έγιναν δεκτές στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 10ης Ιουλίου 2012. 

 

Ειδικότερα, έγιναν δεκτές προσφορές 375 εκατ. ευρώ στην τιμή των 97,679. 

 

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012. 


Κατά τη δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων έκδοσης 13 Ιουλίου 2012, υπεβλήθησαν προσφορές ύψους 5,016 εκατ. ευρώ στην τιμή των 97,679.