Το ενημερωτικό δελτίο της Τηλέτυπος, την ανάκληση άδειας λειτουργίας της Euroline Επενδυτικής καθώς και μια σειρά από πρόστιμα, ενέκρινε μεταξύ άλλων το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή 621η/12.7.2012 συνεδρίασή του έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

 

• Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.A. 

 

• Ενέκρινε την ανάληψη της διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία «PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ.» από την εταιρεία «METLIFE ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ.». 

 

Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.», η οποία είχε τεθεί σε εκκαθάριση κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 37 και της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3371/2005, με σκοπό τη μετατροπή της σε αμοιβαίο κεφάλαιο, και παράλληλα χορήγησε άδεια σύστασης στο αμοιβαίο κεφάλαιο «MARFIN GLOBAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ», βάσει του άρθρου 12 του ν. 3283/2004. 

 

• Επέβαλε συνολικό πρόστιμο € 20.000 στην εταιρεία «Δ.Α. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ A.Χ.E.Π.Ε.Υ.» για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με ζητήματα οργανωτικής επάρκειας και ενημέρωσης των πελατών της.

 

• Επέβαλε πρόστιμο € 15.000 στην εταιρεία «OXYGEN CAPITAL A.E.Π.Ε.Υ» για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, αναφορικά με ζητήματα οργανωτικής επάρκειας και εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Επέβαλε πρόστιμο € 7.500 στην εταιρεία «Marfin Global Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.», μέτοχο της εταιρείας «Ιnterinvest Διεθνής Επενδυτική Α.Ε.Ε.Χ.» διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα μεταβολή συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εταιρείας, κατά παράβαση του ν.3556/2007. 

 

• Επέβαλε πρόστιμο € 6.000 στην εταιρεία «Lansdowne European Equity Fund Limited», μέτοχο της εταιρείας «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα μεταβολή συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εταιρείας, κατά παράβαση του ν.3556/2007. 

 

• Επέβαλε πρόστιμο € 5.000 στην εταιρία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» διότι δεν δημοσιοποίησε την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2010 και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011, κατά παράβαση του ν.3556/2007. 

 

• Επέβαλε πρόστιμο € 4.000 στην εταιρεία «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής μετόχου της, κατά παράβαση του ν.3556/2007. 

 

• Επέβαλε πρόστιμο € 3.000 στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής μετόχου της, κατά παράβαση του ν.3556/2007.