Σε ύφεση βρίσκεται η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς εκτιμάται ότι το 2012 το σύνολο της αξίας της αγοράς ψηφιακής τεχνολογίας θα διαμορφωθεί στα 6,491 δισ. ευρώ, έναντι 6,926 δισ. ευρώ το 2011, σημειώνοντας μείωση 6,3% μικρότερη από τη μείωση 10,4% το 2011. 

 


Η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια ύφεσης, σύμφωνα με την έρευνα του European Information Technology Observatory (EITO), που δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Η ανάκαμψη για την ελληνική ψηφιακή αγορά προβλέπεται για το 2014, με τις δαπάνες όμως να παραμένουν σε επίπεδα πού πιο χαμηλά από αυτά πριν την ύφεση.


Πληροφορική

Η αξία της ελληνικής αγοράς πλη­ροφορικής υποχώρησε συνολικά 12,34% το 2011. Οι δαπάνες για εξο­πλισμό πληροφορικής υποχώρησαν 27,3% το περασμένο έτος. Η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχασε περίπου το 1/3 της αξίας της και η αγορά των servers περίπου το 1/5 σε σύγκριση με το 2010. Η αγορά του λογι­σμικού είχε απώλειες κατά 7% το 2011, με όλα τα επιμέρους τμήματα του συγκεκριμένου τομέα να εμφα­νίζουν ζημίες.


Εξοπλισμός Πληροφορικής


Η ελληνική αγορά των ηλεκτρο­νικών υπολογιστών έχει υποστεί ισχυρό πλήγμα από την οικονομική κρίση με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αγορά να χάσει το 2011 το 34,3% της αξίας της και το 30,4% του μεγέθους της. Οι δαπάνες των καταναλωτών, ειδι­κά στους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μειώθηκε 32,5% σε σύγκριση με το 2010.


Λογισμικό


Το 2011 η ελληνική αγορά λογισμι­κού αντανακλούσε το εν γένει αβέ­βαιο επενδυτικό κλίμα. Το σύνολο των δαπανών για πακέτα εφαρμογών λογισμικού μειώθηκε το περασμένο έτος, με τις πιο μεγάλες μειώσεις να παρατηρούνται στο λογισμικό συ­στημάτων και εφαρμογών.


Υπηρεσίες Πληροφορικής


Η ίδια ζοφερή εικόνα παρατηρήθη­κε και στην αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής. Η ζήτηση για υπηρε­σίες πληροφορικής μειώθηκε 0,8% το 2011, όταν στα περισσότερα από τα υπόλοιπα κράτη της Δυτικής Ευ­ρώπης η συγκεκριμένη τεχνολογική κατηγορία παρουσίασε ανάκαμψη. Το 2012 η ελληνική αγορά υπηρε­σιών πληροφορικής αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω συρρίκνω­ση 1,7%. Μια μικρή αύξηση και ανά­καμψη υπολογίζεται από το 2013, φτάνοντας το 0,5%.


Τηλεπικοινωνίες


Η αξία της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών υποχώρησε συνο­λικά 9,8% το 2011. Οι δαπάνες για εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών υποχώ­ρησαν 22,2% και οι υπηρεσίες τηλε­φωνίας 8% το περασμένο έτος.


Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών


Η αγορά τηλεπικοινωνιακού εξο­πλισμού στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω του εξαιρετικά κακού επενδυ­τικού κλίματος και του περιορισμού των δαπανών για τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Συνολικά, οι δαπάνες στο συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα περιορίστηκαν τουλάχιστον κατά 25% μέχρι και το 2011.


Υπηρεσίες Τηλεφωνίας


Μείωση του αριθμού των συνδέσεων και των συνδρομών σημειώθηκε τα δύο τελευταία χρό­νια. Παράλληλα, τα έσοδα, συνο­λικά στις τηλεπικοινωνιακές υπηρε­σίες, σημείωσαν πτώση κατά 21% για την ίδια περίοδο. Η ύφεση θα συνεχιστεί το 2012 και το 2013, με συνολικά πτώση στην αγο­ρά των τηλεπικοινωνιών κατά 6,6% και 4,5% αντίστοιχα.

Σε αντίθεση, ο κλάδος δεδομένων σταθερής τηλεφωνίας έχει γνωρίσει σταθερή ανάπτυξη που οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι η διείσδυση των σταθερών ευρυζωνικών υπηρε­σιών στην Ελλάδα ήταν μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένω­ση.

Ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας αντι­προσωπεύει το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα το 2011, συνεισφέροντας το 56% των συνολικών εσόδων. Ο κλάδος αυτός αποδείχθηκε πιο ευαί­σθητος από ό, τι ο κλάδος σταθερής τηλεφωνίας στις επιδεινούμενες οι­κονομικές συνθήκες, καθώς τα έσο­δά του συρρικνώθηκαν κατά 25% τα τελευταία δύο χρόνια.

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθη­κε στον τομέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα κατά τη δι­άρκεια του 2010.