Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τηλέτυπος και της Interwood-Ξυλεμπορία ενέκρινε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Αναλυτικά, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των: 

37.797.375 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», 
που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 3 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 0,80. 

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 17η Ιουλίου 2012. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 19ης Ιουλίου 2012. 

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 23η Ιουλίου 2012 έως και την 6η Αυγούστου 2012, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 23η Ιουλίου 2012 έως και την 31η Ιουλίου 2012. 


810.150 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
Α.Τ.Ε.Ν.Ε.»
 που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε 
είδος. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 20η Ιουλίου 
2012. 

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων κατά τη σημερινή της συνεδρίαση 
ενημερώθηκε για: 

* τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» λόγω 
ακύρωσης 5.220.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 
19η Ιουλίου 2012. 

* την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από € 0,80 σε € 0,88.
 
Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 19η Ιουλίου 2012. 

* τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» από € 0,48 σε € 0,42 και την επιστροφή του ποσού € 0,06 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους της.
 
Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. των υφισταμένων 
μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής € 0,42 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ορίστηκε η 19η Ιουλίου 2012. 

* την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.» σε «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», και του διακριτικού της τίτλου από «PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.» σε «PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.» αντίστοιχα, η οποία θα ισχύει από την 20η Ιουλίου 2012.