Την 18η Ιουλίου όρισε η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 5.220.000 ακυρωθέντων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή.

Όπως ανακοινώθηκε, τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2012, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.566.000 ευρώ, με ακύρωση 5.220.000 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Η αγορά των ως άνω ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε, κατά το διάστημα από 26/08/2008 μέχρι 27/01/2012, σε εκτέλεση των από 23/06/2008 και 12/05/2010 αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και των από 23/06/2008 και 22/06/2010 αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Συνεπεία της μείωσης, το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 31.234.020 ευρώ και διαιρείται σε 104.113.400 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.