Μειωμένα έσοδα και ζημιές κατέγραψε το 2011 η εταιρεία "Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος" (ΟΔΙΕ) Α.Ε., επιχειρηματικός φορέας που ελέγχει τον Ιππόδρομο στην Ανάβησσο Αττικής.

 

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα μεικτά έσοδά της το περασμένο έτος υποχώρησαν σε 124,11 εκατ. ευρώ, από 194,35 εκατ. ευρώ το 2010 (261,23 εκατ. ευρώ το 2009), εμφανίζοντας έτσι μείωση κατά 36,1% σε ποσοστό και κατά 70,24 εκατ. ευρώ σε α-ξία, σε ετήσια βάση.

 

Η επιχείρηση, διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Αλέξανδρος Ζαχαρής, κατέγραψε ζημιά προ φόρων 20,90 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 27,41 εκατ. ευρώ το 2010. Μετά την πρόβλεψη για φόρους η καθαρή ζημιά της εταιρείας ανέρχεται σε 21,90 εκατ. ευρώ έναντι καθαρής ζημιάς 28,32 εκατ. ευρώ το 2010.

 

Λόγω των υψηλών συσσωρευμένων ζημιών τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι αρνητικά (-72,11 εκατ. ευρώ).