Με τη νέα ονομαστική αξία 1,00 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,25 ευρώ ανά μετοχή, θα είναι, από την 25η Ιουλίου, διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ.

Όπως ανακοινώθηκε, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. 26 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της 27/07/2012, για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 02/08/2012 και θα πραγματοποιηθεί, μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

Επισημαίνεται ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2012 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 12.777.671,75 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 ευρώ σε 1,25 ευρώ, καθώς και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 12.777.671,75 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,25 ευρώ σε 1,00 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 51.110.687 ευρώ, διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία.