Στα χέρια των κληρονόμων Λάτση θα περάσει εντός της ημέρας το ποσοστό που κατέχει ο όμιλος EFG στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, ο Όμιλος EFG, που κατέχει σήμερα το 44,70% των κοινών μετοχών της Eurobank, θα ανακατανείμει με μεταβίβαση εντός της ημέρας ποσοστό 43,55% στα εννέα νεότερα μέλη της οικογένειας Λάτση, καθώς και στο ίδρυμα με την επωνυμία «John S. Latsis Public Benefit Foundation», έτσι ώστε κάθε ένας από τους διάδοχους μετόχους να αποκτήσει ποσοστό περίπου 4,4 %, ενώ ο Όμιλος EFG θα διατηρήσει ποσοστό 1,15%.


Όπως διευκρινίζει η διοίκηση της τράπεζας η κίνηση αυτή εντάσσεται στo πλαίσιo των πρόσφατων εξελίξεων, βάσει των οποίων οι αρμόδιες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές έκριναν ότι επιβάλλεται σαφής διαχωρισμός του ομίλου της EFG Bank (“EFG International”) και του ομίλου της Eurobank ούτως ώστε οι ελληνικές δραστηριότητες και η εκάστοτε αξιολόγηση του ελληνικού κινδύνου να μην επηρεάζουν τις δραστηριότητες του Ομίλου EFG στον ευαίσθητο χώρο του private banking διεθνώς.«Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, χωρίς να αποξενώνεται επιχειρηματικά η ευρύτερη οικογένεια Λάτση από κανέναν από τους δύο Ομίλους, επέβαλε την επέκταση του διαχωρισμού και σε μετοχικό επίπεδο. Η ανάγκη του ανωτέρω διαχωρισμού παρέσχε την ευκαιρία και για μια φυσική διαδοχή (η οποία ούτως ή άλλως μελλοντικά θα επερχόταν) σε σχέση με τους μετόχους, διαμορφώνοντας έτσι δύο διακριτούς Ομίλου από κάθε άποψη. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή παρέμενε με οποιοδήποτε σχήμα η κοινή μετοχική συμμετοχή στους δύο Ομίλους, θα ήταν επιβεβλημένη για εποπτικούς λόγους η λογιστική ενοποίηση, σε αντίθεση με το αίτημα των εποπτικών αρχών για πλήρη διαχωρισμό» αναφέρει η διοίκηση.Μετά τη μεταβίβαση ο τραπεζικός Όμιλος Eurobank παύει να ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου EFG, ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που κατέχουν θέσεις και στα Διοικητικά Συμβούλια του Ομίλου EFG, παραιτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και αντιστρόφως το αυτό για τα μέλη του Ομίλου Eurobank που κατέχουν θέσεις στα όργανα του Ομίλου EFG. Εντός των ημερών, η Eurobank θα συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή νέων μελών.


«Οι προτεραιότητες και οι άξονες δράσης της Eurobank παραμένουν προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η συγκυρία. Με τη στήριξη των εργαζομένων, των πελατών και των μετόχων της, στόχος της είναι να ισχυροποιήσει τη θέση της, και να διαφυλάξει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, ενόψει και της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης. Με ενισχυμένη την κεφαλαιακή βάση και τη ρευστότητά της, η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στη στήριξη των πελατών της και στις προσπάθειες επανεκκίνησης και χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας» αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας.