Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, δια εκδόσεως 80.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Avenir στις 23/7.