Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ, μετά από φόρους το α’ εξάμηνο του 2012, διαμορφώθηκαν στα €7,1 εκ. έναντι €16,8 εκ. το α’ εξάμηνο 2011, μειωμένα κατά 57%, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο όμιλος.


Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ τρίμηνο 2012, υπολογίζονται σε €0,12, έναντι €0,23 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και παρουσίασαν μικρότερη ποσοστιαία μείωση 48% λόγω της εμφανιζόμενης υπεραξίας κατά την αποτίμηση των εναπομενόντων ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κατά 25% στα €17,5 εκ. το α’ εξάμηνο 2012 έναντι €23 ,3 εκ. το α’ εξάμηνο 2011. Συμπεριλαμβανομένων και των Λοιπών (μη λειτουργικών) εσόδων (€0,45 εκ. το α’ εξαμ. 2012 έναντι €5,1 εκ. το α’ εξαμ. 2011), ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 37% και διαμορφώθηκε στα €17,9 εκ. έναντι €28,4 εκ.

Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών των εισηγμένων μετοχών το 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αλλά και στις σημαντικές μειώσεις στην τιμολογιακή πολιτική του Ομίλου στην αγορά παραγώγων, που τέθηκαν σε ισχύ από 1.1.2012.