Τις παραιτήσεις τους από το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank υπέβαλλαν χθες τα µέλη που κατέχουν θέσεις και στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου EFG και συγκεκριμένα: η κ. Άννα Μαρία Λουίζα Ι. Λάτση, Αντιπρόεδρος του ∆Σ και οι κ.κ. Σπύρος Ι. Λάτσης, Φώτιος Σ. Αντωνάτος και Περικλής Π. Πεταλάς, Emmanuel L. Bussetil, µη εκτελεστικά µέλη του ∆Σ. Αντιστοίχως, ο Πρόεδρος της Εurobank κ. Ευθύµιος N. Χριστοδούλου υπέβαλε την παραίτησή του απ µέλος του διοικητικού Συμβουλίου της European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A..

Κατόπιν των παραιτήσεων αυτών, τα εναπομείναντα µέλη του ∆Σ της Τράπεζας έχουν ως εξής:
1. Ευθύμιος Ν. Χριστοδούλου, Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος
2. Γεώργιος Κ. Γόντικας, Επίτιμος Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος
3. Νικόλαος Κ. Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό µέλος
4. Νικόλαος Β. Καραμούζης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό µέλος
5. Μιχαήλ Η. Κολακίδης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό µέλος
6. Βύρων Ν. Μπαλλής, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό µέλος
7. Νικόλαος Κ. Παυλίδης, εκτελεστικό µέλος
8. Παναγιώτης Β. Τριδήμας, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
9. Σπύρος Λ. Λορεντζιάδης ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
10. Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
11. ∆ημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
12. ∆ημήτριος Α. Γεωργούτσος, εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ημοσίου, σύμφωνα µε το
ν.3723/2008, µη εκτελεστικό µέλος
13. Χρήστος Μ. Γκλαβάνης, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα µε το ν.3864/2010, µη εκτελεστικό µέλος


Όπως ανακοινώθηκε ήδη, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει εντός των επόμενων ημερών για την εκλογή νέων µελών.