Σε μεταβίβαση των πλοίων «Ολυμπία Παλάς» νηολογίου Ηρακλείου με αριθμό 35 και «Ευρώπη Παλάς» νηολογίου Ηρακλείου με αριθμό 36, προς την κατά 100% θυγατρική της Minoan Italia Spa, προχώρησε χθες η Μινωικές γραμμές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της παραπάνω θυγατρικής, περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με την εισφορά σε είδος των ανωτέρω πλοίων από την μητρική Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.


Σημειώνεται ότι η παραπάνω συναλλαγή έγινε στην λογιστική αξία των πλοίων και ως εκ τούτου δεν προέκυψε κέρδος ή ζημία.