Σε αγορά 410 μετοχώ μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας προχώρησε η FHL Κυριακίδης.

Η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 0.74 ευρώ ανά μετοχή και η συνολική αξία στα 309,49 ευρώ.