Η ΕΤΕΜ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, συμφώνησε από κοινού με την εταιρεία MERIT τη λήξη της Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της, η οποία ξεκίνησε την 31/07/2011.

Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίζεται η 30/07/2012.