Σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών προχώρησε στις 24/7 τα Πλαστικά Θράκης.

Η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 0.5997 ευρώ ανά μετοχή και η συνολική αξία στα 1799,20 ευρώ.