Επιβραδύνεται, κατά το τρέχον έτος, η παραγωγική «βύθιση» της βιομηχανίας ενδυμάτων, ενώ το 2011, έτος μείωσης της παραγωγής του κλάδου κατά 25,4%, oι μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής ενδυμάτων κατέγραψαν, ως σύνολο, αυξημένες ζημιές.

Σύμφωνα με τα εταιρικά αποτελέσματα 70 επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους που παράγουν είδη ένδυσης, το 2011 ήταν μια κακή χρονιά για τον κλάδο. Πρόκειται για 70 παλαιές επιχειρήσεις με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ κάθε μία και συνολικές πωλήσεις 598,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους έως τις 20 Ιουλίου 2012.

 

Οι επιχειρήσεις αυτές, ως σύνολο, κατέγραψαν συνολικές καθαρές ζημιές (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων) 21,3 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι καθαρών ζημιών 8,1 εκατ. ευρώ το 2010.

 

Από τις 70 εξεταζόμενες παλαιές επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες πωλήσεις οι κερδοφόρες ήταν 41 (58,6% του συνόλου) και οι ζη-μιογόνες 29 (41,4%).

 

Σε συνθήκες μέσης ανόδου των τιμών των προϊόντων του κλάδου κατά 0,9% οι 70 επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολικές πωλήσεις ύψους 578,4 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, οι οποίες είναι μειωμένες έναντι του 2010 κατά 3%.

 

Αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων (35) αντιστοιχούν στο 50% του συνόλου.

 

Τα καθαρά κέρδη των κερδοφόρων ήταν 8 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημιές των ζημιογόνων ανήλθαν σε 29,3 εκατ. ευρώ.