Τη δημόσια ενίσχυση, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, για την εξυγίανση της Proton Bank ενέκρινε προσωρινά σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινά το μέτρο αυτό έως ότου λάβει οριστική απόφαση σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας Νέα Proton, της νέας νομικής οντότητας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας. Συγχρόνως, η Επιτροπή κίνησε διεξοδική έρευνα για να εκτιμήσει κατά πόσον το μέτρο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Η έναρξη διεξοδικής έρευνας παρέχει στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα χωρίς να προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

 

Στις 9 Οκτωβρίου 2011, η Proton Bank ετέθη υπό εκκαθάριση και η άδεια λειτουργίας της ανακλήθηκε. Σειρά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μεταβιβάστηκαν σε νεοσυσταθείσα οντότητα, τη «Νέα Proton Τράπεζα» (αποκαλούμενη επίσης «μεταβατική τράπεζα»). Επειδή δεν μεταβιβάστηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία εκτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, o ισολογισμός ανοίγματος της τράπεζας Νέα Proton παρουσιάζει μεγαλύτερο παθητικό από ενεργητικό. Η διαφορά καλύφθηκε με εισφορά του ελληνικού Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), και το αρχικό κεφάλαιο της Νέα Proton χορηγήθηκε από το Σκέλος Εξυγίανσης του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

 

Η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι η εισφορά 1,122 δισ. ευρώ από μέρους του ΤΕΚΕ, η οποία ισοδυναμεί με επιχορήγηση αφού δεν θα επιστραφεί, καθώς και η εισφορά κεφαλαίου 0,55 δισ. ευρώ από μέρους του ΤΧΣ, από την οποία δεν μπορεί να αναμένεται προοπτική κερδοφορίας, αποτελούν κρατικές ενισχύσεις. Τα μέτρα αυτά χρησίμευσαν για τη διάσωση των οικονομικών δραστηριοτήτων της πρώην Proton Bank, οι οποίες συνεχίζονται στο πλαίσιο της νέας νομικής οντότητας που προέκυψε, της τράπεζας Νέα Proton. Χωρίς αυτά, οι εν λόγω δραστηριότητες θα είχαν πάψει να υφίστανται.

 

Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν σχέδιο αναδιάρθρωσης για τη Νέα Proton, βασισμένο σε αυτοτελές επιχειρηματικό μοντέλο.

 

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες για το κατά πόσο το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υπεβλήθη θα αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα της Νέα Proton μακροπρόθεσμα, χωρίς συνεχή κρατική στήριξη, και για το κατά πόσο η λύση αυτή είναι η λιγότερο δαπανηρή.