Τη μη διανομή οποιουδήποτε μερίσματος ενέκριναν οι μέτοχοι της Alsinco, κατά την ετήσια μετ’ αναβολή τακτική γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου και στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.293.910 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 65,55% επί συνόλου 5.025.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ετήσια μετ’ αναβολή τακτική γενική συνέλευση, η οποία αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2012, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (στην μορφή που τελικώς ισχύει μετά την από 24.7.2011 αναδιατύπωσή της), καθώς και την αναδιατυπωθείσα από 24 Ιουλίου 2012 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας Παναγιώτη Κ. Παπαδόπουλου.

 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) στην τελική τους μορφή μετά την αναδιατύπωση της 24ης Ιουλίου 2012 που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011), και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση.

 

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-3112.2011) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας.

 

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

 

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας την ελεγκτική Εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 28241 και β) Αναπληρωματικός Ελεγκτής η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κα. Αγγελική Γρατσία-Δρομπάκη του Κωνσταντίνου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13071. 

 

Στο 7ο θέμα παρείχε ομόφωνα την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενες ή και μελλοντικές) που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

 

Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την πορεία της Εταιρείας και ειδικότερα σχετικά με την πορεία της αιτήσεως της Εταιρείας για την υπαγωγή της στην διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 επ. του ν. 3588/2007, όπως ισχύει σήμερα. 

 

Στο 9ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσεως 2012.