Τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 25.545.960,00 ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών, ενέκριναν οι μέτοχοι της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου, κατά την β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 28/07/2012.

 

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 42,86% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 145.989.587 μετοχές σε σύνολο 340.612.800 μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και άρα υπήρχε η από το Νόμο απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.


Συγκεκριμένα, η συνέλευση αποφάσισε την μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 25.545.960,00 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών. Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 76.637.880,00 ευρώ διαιρούμενο σε 255.459.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μια.


Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 145.989.587 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,86 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται μείωση του υφιστάμενου αριθμού των μετοχών με ποσοστό 25% (για κάθε μία παλαιά μετοχή ο μέτοχος θα λάβει 0,75  μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη) με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.