Την έκδοση ομολογιακών δανείων ενέκριναν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Έδραση - Ψαλλίδας, κατά την β’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουλίου 2012 και παρέστησαν νόμιμα 19 μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.497.144 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Συνέπεια αυτού, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 57,305% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δεν είχαν συζητηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2012 και στην α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση της 16/07/2012 λόγω έλλειψης της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας. Η β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 4.497.144 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα 9ο: Επί του θέματος αυτού, ήτοι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, η Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε σε ψηφοφορία και λήψη απόφασης. Το θέμα θα συζητηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το Φθινόπωρο του 2012.

 

Θέμα 10ο: Επί του θέματος αυτού, ήτοι κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και υποβολή γραπτής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920, η Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε σε ψηφοφορία και λήψη απόφασης.

 

Θέμα 11ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένου ότι δεν αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

 

Θέμα 12ο: Την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου με κύριο σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων της Εταιρίας. Το εν λόγω κοινό ομολογιακό δάνειο θα είναι ποσού 11.715.000 ευρώ πλέον δεδουλευμένων τόκων των εξοφλούμενων χρηματοδοτήσεων έως την έκδοση του δανείου αυτού καθώς και πλέον πρόσθετων επιβαρύνσεων για την έκδοση του δανείου και την σύσταση των εξασφαλίσεων, όπως θα υπολογισθούν σε εφαρμογή της Συμφωνίας Συνδιαλλαγής με τις πιστώτριες Τράπεζες.

 

Θέμα 13ο: Την έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 23.634.000 ευρώ, πλέον τόκων από 01.01.2010 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του δανείου όπως οι τόκοι αυτοί θα υπολογισθούν σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Συνδιαλλαγής με τις πιστώτριες Τράπεζες, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην ανωτέρω έκδοση. Το ως άνω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων της Εταιρίας και θα εξασφαλίζεται με ενοχικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

 

Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με τους ομολογιούχους δανειστές κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση των ως άνω ομολογιακών δανείων.