Την έκδοση κοινού, εγχάρτου ομολογιακού δανείου ύψους 800.000 ευρώ, καθώςκαι την υποβολή επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους 2,5 εκ. αποφάσισε η έκτακτη Γ.Σ. της Byte που συνήλθε σήμερα 30/7/2012 με απαρτία 73,15%, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

 

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν αναλυτικά οι εξής αποφάσεις: 

 

* Η έκδοση κοινού, εγχάρτου, ομολογιακού δανείου ύψους 800.000 ευρώ, με επιτόκιον καθοριζόμενον σε ποσοστόν ίσον με το εκάστοτε τριμηνιαίον ΕURIBOR, πλέον περιθωρίου 5,8% ετησίως, το οποίον θα χρησιμοποιηθεί για την αναδιάρθρωση των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας. 

 

* Απεφασίσθη η υποβολή από την εταιρεία επενδυτικού σχεδίου συνολικής αξίας 2.500.000 ευρώ, με τίτλο "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης- Παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ΙCT 4 GROWTH)", προκειμένου να υλοποιηθεί το επενδυτικόν πρόγραμμα της εταιρείας και να ενισχυθεί η αναπτυξιακή της πορεία, με ίδιαν συμμετοχή της εταιρίας ανερχομένη σε ποσοστόν 25% επί της ανωτέρω συνολικής αξίας της επενδύσεως, ήτοι ποσόν 625.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί με την δέσμευση ισοπόσων κερδών εις νέον της 31/ 12/2011 και την δημιουργία εξ αυτών φορολογηθέντων αποθεματικών.