Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 850.306,56 ευρώ αποφάσισε ομόφωνα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελβιεμέκ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/7 στην έδρα της εταιρείας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 23 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 5.542.026 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 7.085.888, ήτοι ποσοστό 78.212% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. 


Η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:
 

Aποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσια έξη ευρώ και πενήντα έξη λεπτά  (850.306,56€), χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12€. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού αποθεματικού «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (11.266.561,92€), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα οκτώ (7.085.888) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,59€ εκάστη.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα την απόφαση να τροποποιήσει αντίστοιχα το άρθρο 3 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει όλες τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και γενικά να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής.