Την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2007, 2008, 2009 και 2010 ανακοίνωσε η Σιδενόρ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού 256.529,04 ευρώ. 


Το προαναφερόμενο ποσό καλύπτεται εξ΄ ολοκλήρου από τις προβλέψεις που σχημάτισε η εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα των χρήσεων 2007 και 2008.