Τη μη έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε η α΄ επαναληπτική τακτική Γ.Σ. της Lavipharm που πραγματοποιήθηκε στις 27/7, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παραστάθηκαν 8  Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 56,19% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 28.702.123  μετοχές επί συνόλου 51.081.030   μετοχών).

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ήταν: 

Θέμα 5ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από €1,00 σε €2,50 με συνένωση μετοχών (reverse split).

6ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €44.951.306,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €2,50 σε €0,30 με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού.
 
7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €16.000.000 με καταβολή μετρητών και 

8ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.702.123, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,19 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι κατά: 28.702.123, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.