Στο 5,2% αυξήθηκε η άμεση συμμετοχή της Τρ. Κύπρου στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας λόγω της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης που της αναλογούσαν στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου και της συνεπακόλουθης απόκτησης 16.742.681 μετοχών της τελευταίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Η άμεση μετοχική συμμετοχή της τράπεζας ανέρχεται σε 30.136.828 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν με το 5,20% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. 

 

Σημειώνεται ότι η έμμεση μετοχική συμμετοχή της τράπεζας στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας διαμορφώνεται στο 5,61% από 5,13%.